Algemene Voorwaarden voor het uitvoeren van Adviseringswerk, Coördinatie en Controlewerkzaamheden in de bouw van Waterschoot Bouwmanagement & Realisatie.

Art. 1. Toepassing
Deze voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en zijn van toepassing op aan ons verstrekte opdrachten tot het verrichten van adviseringswerk op het terrein van planontwikkeling, begeleiding, controle en directievoering van bouwprojecten.

Art. 2. Algemene voorwaarden DNR 2011
Deze Algemene Voorwaarden als bedoeld, zijn gelijkluidend aan de DNR 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011), uitgebreid met onderstaande voorwaarden die met name betrekking hebben op:

 • werkzaamheden door derden (art. 5, 6 en 7),
 • aansprakelijkheidsaspecten (art. 13, 14 en 15 lid 1),
 • algemene verplichtingen (art. 11 en 12),
 • betaling en geschillen (art 56 en 58 lid 1 t/m 3).

Waar in de DNR 2011 wordt gesproken over adviesbureau dan wel adviseur, wordt in alle gevallen Waterschoot Bouwmanagement & Realisatie bedoeld, verder in deze voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer. Bij een tegenstelling tussen deze algemene voorwaarden en de DNR 2011 prevaleren deze algemene voorwaarden.

Art. 3. Offerte en opdracht
a. Een uitgebrachte offerte is drie maanden van kracht.
b. Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien de offerte schriftelijk of mondeling is aanvaard.

Art 4. Vergunningen etc.

 • Door de opdrachtgever zal worden gezorgd voor de nodigevergunningen, ontheffingen, toestemmingen e.d., die voor de uitvoeringvan de bouwwerkzaamheden vereist zijn.
 • Kosten verbonden aan het verkrijgen van het onder a bedoelde, zijn voorrekening van de opdrachtgever. Boetes, schaden, aansprakelijkheden e.d. welke voortvloeien uit het niet aanwezig zijn, het onvolledig of het onjuist zijn van het onder a bedoelde, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien door het ontbreken van het onder a bedoelde, schade of meerwerk voor de opdrachtnemer ontstaat, zal deze schadeloos gesteld worden door de opdrachtgever.

Art.5. Gegevens en omstandigheden

 • De opdrachtgever voorziet de opdrachtnemer vroegtijdig van kwalitatiefvolwaardige stukken, tekeningen, contracten en door de opdrachtnemerbenodigde gegevens met betrekking tot het te begeleiden project.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door ofnamens hem verstrekte gegevens, alsmede voor het niet verstrekken vandoor opdrachtnemer benodigde gegevens.
 • Kosten en schade als gevolg van het onjuist, onvolledig of ontbreken vangegevens zoals in de leden a en b bedoeld, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Art. 6. Algemene uitgangspunten, meerwerk

 • Tenzij nadrukkelijk schriftelijk is vastgelegd, is de prijs van deovereenkomst erop gebaseerd voor het begeleiden van het gehelebouwproject.
 • Wanneer in aanvulling op het onder a gestelde aanvullendewerkzaamheden moeten worden verricht, is dat als meerwerk te verrekenen.

c. Voorzieningen die uit het oogpunt van veiligheid, milieu en bescherming moeten worden genomen zoals bijvoorbeeld het opstellen c.q. controleren van een veiligheids- en gezondheidsplan, zullen als meerwerk worden verrekend.

d. Werkzaamheden welke niet zijn opgenomen in offerte c.q. opdracht worden als meerwerk verrekend.

e. Het bijwonen van vergaderingen, uitvoeren van controles op het bouwproject zal altijd ruim vooraf in goed overleg moeten worden vastgesteld.

Art. 7. Werkzaamheden door derden
De opdrachtgever verleent automatisch zijn goedkeuring aan de opdrachtnemer dat bepaalde onderdelen van de totaalopdracht door de opdrachtnemer aan derden wordt opgedragen.

Art. 8. Aansprakelijkheidsaspecten, vrijwaring en verzekeringen
a. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is geregeld in art. 13,

14 en 15 lid van de DNR 2011.
b. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de

opdracht, zoals de keuze van de daarin genoemde werkzaamheden, de intensiteit van de te verrichten werkzaamheden, aantal controles c.q. waarnemingen etc.

c. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden in relatie tot directe of indirecte schade, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden dan wel nalatigheden van de opdrachtnemer.

Art. 9. Betaling
a. Betaling door de opdrachtgever zal plaatsvinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
b. In geval van langlopende opdrachten (meer dan een maand),

werkonderbreking of stagnatie, kan door de opdrachtnemer worden beslist voor het gereedgekomen gedeelte van de opdracht, een factuur aan te bieden.

c. Reclameringen ten aanzien van de factuur dienen schriftelijk binnen 10 dagen na factuurdatum bij de opdrachtnemer in bezit te zijn. Het indienen van een reclamering ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

d. Na het verstrijken van de betalingsdatum als onder a bedoeld is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 2%.
e. Na het verstrijken van de betalingsdatum is de opdrachtnemer

zonder ingebrekestelling gerechtigd het verschuldigde in te vorderen. De opdrachtgever is dan tevens verschuldigd de incassokosten van 10% over het openstaande bedrag met een minimum van € 250,- verhoogd met eventuele kosten van juridische bijstand, rechtbank, deskundigen, arbitrage e.d.

Art. 10. Geschillen
Voor alle geschillen in relatie tot de opdracht geldt hetgeen bepaald is in art58 van de DNR2011 in de leden 1t/m4.
Echter in geval van overschrijding van de in de facturen genoemde betalingstermijn heeft de opdrachtgever de keuzemogelijkheid om de gewone rechter in te schakelen.

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 2 juni 2014 te Hoogeloon
De volledige tekst van de DNR vindt u op www.bna.nl/nl/service/dnr2011

Waterschoot Bouwmanagement & Realisatie
Heieind 3
5528 NT Hoogeloon

E-mail frank@waterschoot-bm.nl
Mobiel +31 (0)6-12746722
Telefoon +31 (0)497-519012
KvK-nr 60785381
BTW-nr NL 001694401B28

Voorbeeld projecten

Herstructurering Gooskens Hout

Directievoering en toezicht in opdracht van De Kempen Vastgoed BV

Nieuwbouw MFA Hapert

Projectmanagement & Realisatie in samenwerking met gemeente Bladel en BMV

Parc Vital

Projectleiding in opdracht van BMV in samenwerking met Land'sheeren en Compartijn | Nieuwbouw 28 luxe zorgappartementen te Duizel

Hotel The Match

Projectleiding in opdracht van BMV | Realisatie nieuwbouw van 85 hotelkamers, lobby en parkeergarage in hartje Eindhoven

Renovatie De Voorste Venne te Drunen

Engineering Uitvoering | Werkvoorbereiding in opdracht van BMV in samenwerking met gemeente Heusden

Zorghotel Udens Duyn te Uden

Projectleiding in samenwerking met Brabantzorg en Tenback Projecten BV | Realiseren van 21 zorghotel kamers op de 4e verdieping en cosmetische aanpassingen aan de bestaande zorg/hotelkamers op de overige verdiepingen

Nieuwbouw 24 grondgebonden woningen en 6 appartementen De Vrijheyt Oerle Zuid

Projectcoördinatie namens opdrachtgever Brabants Wonen BV vanaf start ontwerp t/m realisatiefase

Nieuwbouw Network Innovations BV

Inkoop & Realisatie namens Network Innovations BV voor het bouwen in eigen beheer van kantoorpand met bedrijfsruimte Meerheide III te Eersel

ASML The Refter | Nieuwbouw en verbouwing van bestaand restaurant ASML te Veldhoven

ASML The Refter | Nieuwbouw en verbouw van bestaand restaurant ASML te Veldhoven
Inkoop namens Veldvast voor de gehele Inrichting van The Plaza

Refurbishment Sofitel Legend The Grand Amsterdam

Toezicht in samenwerking met Sofitel Legend The Grand en C&R Projects

Refurbishment Grand Hotel Krasnapolsky

Inkoop & Realisatie in samenwerking met NH Collection Amsterdam Grand Hotel Krasnapolsky en C&R Hospitality Services

De Looierij | Nieuwbouw restaurant op de begane grond en 5 expat woningen op de 1e verdieping

Nieuwbouw De Looierij te Veldhoven
Inkoop & Realisatie in samenwerking met Brabants Wonen en OAO architecten

Domein Oogenlust | nieuwbouw magazijn, expeditieruimte, werkplaatsen, kantoren, exporuimte en kassen.

Projectmanagement & Realisatie in samenwerking met Oogenlust, Bureau FRANKEN en Architecten | en | en

Pullman Eindhoven Cocagne | verbouwing hotelkamers, restaurant en keuken, meetingrooms en back off the house.

Projectleiding in samenwerking met ACCOR hotels en BMV bouwbedrijf.